Cele Fundacji Turkusowe Śniadania

Działamy już oficjalnie – możesz na wesprzeć również finansowo! Dane Fundacji:
Fundacja Turkusowe Śniadania 66 1090 1014 0000 0001 4392 1137
Santander Bank Polska S.A. W tytule proszę o wpisanie: ‚Darowizna na cele statutowe’
Proponowana wpłata: 10 zł

Do celów statutowych Fundacji należy następująca działalność:
a. Propagowanie form organizacji i współpracy odpowiadających lepiej na współczesne
wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami: zmienna (volatile), niepewna (uncertain),
złożona (complex) i wieloznaczna (ambiguous);
b. Promowanie miejsc pracy pełnych dialogu, szacunku i współodpowiedzialności;
c. Wdrażanie praktycznych technik, schematów, sposobów działania, wspierających
przedsiębiorstwa w działaniu opartym o (a) samoorganizację, (b) autentyczność/pełnię
dla każdego człowieka w organizacji, (c) służebność wobec sensu istnienia
organizacji/jej misji;
d. Aktywna edukacja i podnoszenie świadomości szerszego społeczeństwa o
alternatywnych sposobach tworzenia organizacji i współpracy.
e. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, których misja i cele są
pokrewne do misji i celów Fundacji.
f. Wspomaganie organizacji w wykształcaniu jej misji/sensu istnienia, wychodzącego
ponad jej własne interesy ekonomiczne i wspierającego szersze dobro o charakterze
społecznym, ekologicznym lub ekonomicznym.
g. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy.
h. Prowadzenie działań propagujących rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości.
i. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
j. Prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
k. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji.
l. Promocja i organizacja wolontariatu.